ساشه زینکویت بی

ساشه ال کارنیت

ساشه آدی ژل اس

آمپول متیل پردنیزولون استات

آمپول پرومتازین 50

سرنگ پریفیلد انوکسان 8000

سرنگ پریفیلد انوکسان 2000

آمپول اندانسترون 4

آمپول اندانسترون 8

کپسول ارسوداکسی کولیک اسید 300

سرنگ پریفیلد انوکسان 10000

آمپول اکسی توسین 10