ویال پودر تزریقی مروپنم 1

ویال پودر تزیرقی مروپنم 500

ویال پودر تزریقی سفتازدیم

قرص پلی پیل 2-4

قرص پلی پیل 4

ساشه آدی ژل اس

آمپول ترامادول

آمپول متورال

آمپول هپارین سدیم 5000

ویال پودر تزریقی سفازولین 500

قرص آدی ژل اس

قرص فلوکسامین 50