گزارش کنترل های داخلی 6 ماهه 1396

گزارش کنترل های داخلی 6 ماهه 1396

 • 1396/09/01

ادامه
پیش بینی در امد هر سهم بهنگام شده سال 96

پیش بینی در امد هر سهم بهنگام شده سال 96

 • 1396/08/30

ادامه
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31

 • 1396/08/30

ادامه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره

 • 0000/00/00

ادامه
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396

 • 1396/03/30

ادامه
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه(از 680 به 930 میلیارد ریال)

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه(از 680 به 930 میلیارد ریال)

 • 1396/03/08

ادامه
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه(از 680 به 930 میلیارد ریال)

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه(از 680 به 930 میلیارد ریال)

 • 1396/03/08

ادامه
گزارش کنترلهای داخلی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

گزارش کنترلهای داخلی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

 • 1396/02/06

ادامه
گزارش کنترلهای داخلی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

گزارش کنترلهای داخلی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

 • 1396/02/06

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده سال مالی 1395

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده سال مالی 1395

 • 1396/02/06

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه و فوق العاده برای سال مالی 1395 در سال منتهی به 1396/12/29

آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه و فوق العاده برای سال مالی 1395 در سال منتهی به 1396/12/29

 • 1396/02/06

ادامه
گزارش کنترلهای داخلی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

گزارش کنترلهای داخلی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

 • 1396/02/06

ادامه