آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

 • 1395/04/21

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1395

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1395

 • 1395/04/21

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

 • 1395/03/10

ادامه
زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1390

زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1390

 • 1395/03/10

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

 • 1395/03/10

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

 • 1395/03/10

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

 • 1395/03/10

ادامه
ثبت افزایش سرمایه از 125 به200میلیارد ریال

ثبت افزایش سرمایه از 125 به200میلیارد ریال

 • 1395/03/10

ادامه
تغییرات هیات مدیره

تغییرات هیات مدیره

 • 1395/03/08

ادامه
تغییرات هیات مدیره

تغییرات هیات مدیره

 • 1395/03/08

ادامه
زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1391

زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1391

 • 1395/03/08

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1392

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1392

 • 1395/03/08

ادامه