قرص متورال 50 ®

قرص متورال 50 ®

Dosage Form: Tablets of Metoprolole Tartrate 50mg گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص آملوپرس 5 ®

قرص آملوپرس 5 ®

Dosage form:tablets of Amlodipine 5mg گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص نیتروکاردین ®2.6میلی گرم

قرص نیتروکاردین ®2.6میلی گرم

2.6 میلی گرم گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص نیتروکاردین ®6.4 میلی گرم

 	 	قرص نیتروکاردین ®6.4 میلی گرم

,6.4mg گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص کلسی بن®

قرص کلسی بن®

Dosage FormFilm Coated Tablet: Calcium (as Corbonate) 500mg + Vitamin D 200 IU Coated Tablet

قرص پانکراتین

قرص پیرامیست ®

قرص پیرامیست ®

F.C Tablet:۶۰mg گروه درمانی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها

قرص مترونیدازول

قرص مترونیدازول

F.C Tablet:۲۵۰mg گروه درمانی: Antibiotic آنتی بیوتیک

قرص پیراستام

قرص پیراستام

Scored Film Coated Tablet:۸۰۰mg

قرص پارکین سی فورت

قرص استامینوفن کدئین

قرص استامینوفن کدئین

Dosage Form: Acetaminophen 300 mg + Codeine Phosphate10 mg

کپسول ارسودوکسی کولیک اسید250

کپسول ارسودوکسی کولیک اسید250

ارسودوکسی کولیک اسید کپسول 250 میلی گرم