ویال پودر تزریقی سفتازدیم

آمپول ترامادول

آمپول متورال

آمپول هپارین سدیم 5000

ویال پودر تزریقی سفازولین 500

ویال پودر تزریقی سفازولین1 گرمی

ویال پودر تزریقی سفازولین1 گرمی

ویال پودر تزریقی سفازولین سدیم 1 گرمی گروه درمانی: ضد باکتری

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون 500 میلی گرم

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون 500 میلی گرم

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون سدیم 500 میلی گرم گروه درمانی: ضد باکتری

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون1 گرمی

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون1 گرمی

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون 1 گرمی گروه درمانی: ضد باکتری

ویال پودر تزریقی ایمی پنم سیلاستاتین

ویال پودر تزریقی ایمی پنم سیلاستاتین

پودر آماده تزریق ایمی پنم 500mg/سیلاستاتین 500mg

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون 500 میلی گرم

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون 500 میلی گرم

ویال پودر تزریقی سفتریاکسون سدیم 500 میلی گرم گروه درمانی: ضد باکتری

آمپول سیس- آتراکورال 10 ®

 	آمپول سیس- آتراکورال 10 ®

محلول تزریقی سیس- آتراکوریوم 10 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر

آمپول فوروزماید 20 میلی گرم

 	 	آمپول فوروزماید 20 میلی گرم

محلول تزریقی فورزماید 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر