آمپول تریامسینولون

 	 	آمپول تریامسینولون

گروه درمانی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدهاDosage Form:Injectable suspension Triamcinolone acetonide 40mg/1ml

آمپول دگزامتازون

 	 	آمپول دگزامتازون

Injectable Solution: Dexamethazone Phosphate 8 mg/2ml گروه درمانی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها

آمپول آلفن ®

آمپول آلفن ®

Injectable solution Diclofenac sodium 75 mg/3ml گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

آمپول آلپکس ®

آمپول آلپکس ®

Injectable solution :Piroxicam 20mg/1ml: Dosage Form گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

آمپول آتراکورال 50 ®

 	 	آمپول آتراکورال 50 ®

آمپول آتراکوریوم 50 میلی گرمی/5 میلی لیتر گروه درمانی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله

آمپول فوروزماید 40 میلی گرم

آمپول فوروزماید 40 میلی گرم

محلول تزریقی فورزماید 40 میلی گرم در 4 میلی لیتر گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی