• محلول خوراکی رانیتیدین

  محلول خوراکی رانیتیدین

  محلول خوراکی رانیتیدین

  شربت

 • شربت پدی کلد ®

  شربت پدی کلد ®

  شربت پدی کلد ®

  شربت

 • 	 	سوسپانسیون مترونیدازول

  سوسپانسیون مترونیدازول

  سوسپانسیون مترونیدازول

  سوسپانسیون

 • شربت گایافنزین

  شربت گایافنزین

  شربت گایافنزین

  شربت

 • سوسپانسیون آدی ژل -اس ®

  سوسپانسیون آدی ژل -اس ®

  سوسپانسیون آدی ژل -اس ®

  مایعات

 • شربت اکسپکتورانت

  شربت اکسپکتورانت

  شربت اکسپکتورانت

  شربت

 • شربت دیفن هیدرامین کامپاند

  شربت دیفن هیدرامین کامپاند

  شربت دیفن هیدرامین کامپاند

  شربت

 • 	 	سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید

  سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید

  سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید

  سوسپانسیون

 • الگزیر تئوکال جی ®

  الگزیر تئوکال جی ®

  الگزیر تئوکال جی ®

  شربت

 • سوسپانسیون ایبوپروفن

  سوسپانسیون ایبوپروفن

  سوسپانسیون ایبوپروفن

  سوسپانسیون