قرص اکسدرال ®

قرص اکسدرال ®

استامینوفن 250/آ.اس.آ.250/ کافئین 65

قرص استامینوفن 325

قرص استامینوفن 325

گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

قرص سیپروفلوکساسین 500

قرص سیپروفلوکساسین 500

گروه درمانی: Antibacterials داروهای ضد باکتری

قرص استئوفوس 70 ®

قرص استئوفوس 70 ®

Alendronate sodium 70 mg گروه درمانی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز

قرص آ.ث.آ

قرص آ.ث.آ

Dosage Form: Acetaminophen 300 mg + Codeine Phosphate10 mg گروه درمانی: ضد درد ، ضد تب