آمپول آتروپین

آمپول آتروپین

Dosage Form:prefilled syringe for injection(as sulfate:0.5 mg/ml ) گروه درمانی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها

آمپول نئوستیگمین

 	 	آمپول نئوستیگمین

محلول تزریقی نئوستیگمین 0.5 میلی گرم در 1 میلی لیتر

آمپول بتامتازون ال. آ

آمپول بتامتازون ال. آ

آمپول محتوی سوسپانسیون استریل (بتامتازون استات 3 میلی گرم + بتامتازون دی سدیم فسفات 3میلی گرم) در 1 میلی لیتر گروه درمانی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها

آمپول سیتی کولین

آمپول سیتی کولین

CITICOLINE ALBORZ DAROU 250MG/2ML AMP. گروه درمانی: Brain Stimulant محرک مغزی

آمپول کتورولاک

آمپول کتورولاک

گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

آمپول کلرفنیرآمین

آمپول کلرفنیرآمین

Dosage form: injection 10mg/1ml

آمپول رانیتیدین

آمپول رانیتیدین

Injection :Ranitidine (as HCl) 50mg/2ml

آمپول استامینوفن

آمپول استامینوفن

آمپول استامینوفن

آمپول تریامسینولون

 	 	آمپول تریامسینولون

گروه درمانی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدهاDosage Form:Injectable suspension Triamcinolone acetonide 40mg/1ml

آمپول دگزامتازون

 	 	آمپول دگزامتازون

Injectable Solution: Dexamethazone Phosphate 8 mg/2ml گروه درمانی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها

آمپول آلفن ®

آمپول آلفن ®

Injectable solution Diclofenac sodium 75 mg/3ml گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

آمپول آلپکس ®

آمپول آلپکس ®

Injectable solution :Piroxicam 20mg/1ml: Dosage Form گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها