آمپول آتراکورال 50 ®

 	 	آمپول آتراکورال 50 ®

آمپول آتراکوریوم 50 میلی گرمی/5 میلی لیتر گروه درمانی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله

آمپول فوروزماید 40 میلی گرم

آمپول فوروزماید 40 میلی گرم

محلول تزریقی فورزماید 40 میلی گرم در 4 میلی لیتر گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی