تندیس ملی بهره وری
تندیس ملی بهره وری

شرکت البرزدارو موفق گردید به عنوان برگزیده دریافت نشان ملی بهره وری در در سال 1390، تندیس این نشان را دریافت نماید.