سوسپانسیون ایبوپروفن

Dosage Form Oral Suspension: Ibuprofen 100mg/5ml

دیگر محصولات این گروه