سرنگ پریفیلد انوکسان 4000 ®

Prefilled syringe for injection, Enoxaparin Sodium 4000 IU /0.4ml گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

 موارد مصرف


انوکسوپارین سدیم یک هپارین با وزن مولکولی پایین با خواص آنتی کوآگولانت هااست که در درمان و پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی بکارمیرود. همچنین جهت جلوگیری از ایجاد لخته در حین گردش خون اکستراکورپوریال کاربرد دارد. این دارو در آنژین ناپایدار نیز مصرف دارد.
هشدارها
نارسایی كلیوی ، بیهوشی epidural یا spinal ، بارداری
فارماكوكینتیك


انوکسوپارین بعد از تزریق زیر پوستی به سهولت و با یک زیست دستیابی حدود 92% جذب می شود. اوج غلظت پلاسمایی آن طی یک تا 5 ساعت حاصل می شود. نیمه عمر حذف آن حدود 4 تا 5 ساعت است اما متعاقب یک دوز 40 میلی گرمی فعالیت آنتی فاکتور Xa تا 24 ساعت ناپایدار می ماند. این دارو در کبد متابولیزه می شود و از طریق ادرار دفع می گردد که دفع آن هم به صورت داروی تغییر نکرده و هم به صورت متابولیت های دفعی است.
موارد منع مصرف
اولسر پپتیك، هموفیلی یا سایر اختلالات هموراژیك ، ترومبوسایتوپنی یا سابقه ترومبوسایتوپنی بامصرف هپارین ، خونریزی اخیر مغزی ، هایپرتانسیون شدید ، بیماریهای شدید كبدی ، واریس مری ، بعداز ضربه شدید یا جراحی اخیر (بخصوص در چشم یا سیستم عصبی )، حساسیت شدید به هپارین
عوارض جانبی


همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن پایین گفته شد. می توان از خونریزی شدید حاصل از انوکسوپارین با تزریق داخل وریدی و آهسته پروتامین سولفات کاست، گفته می شود که یک میلی گرم پروتامین سولفات می تواند اثر یک میلی گرم (100 واحد) انوکسوپارین سدیم را مهار کند.
تداخل های دارویی
ضد انعقاد های خوراكی ، دی پیریدامول ، كلوپیدوگرل ، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ، دكستران تزریقی ، استرپتوكیناز،دوزبالای پنی سیلین وبعضی از سفالوسپورینها ،مهاركننده های ACE ، گلیسیریل تری نیترات ، الكل
نكات قابل توصیه
- كاهش دوز دارو در نارسایی كبدی توصیه می شود.

اندازه گیری غلظت پتاسیم سرم قبل از شروع و در طول درمان ( بویژه درمان طولانی تر از 7 روز ) توصیه می كردد.

- شمارش تعداد پلاكتها در درمانهای طولانی تر از 5 روز ضروری است و در صورت بروز ترومبوسایتوپنی یا 50% كاهش تعداد پلاكت قطع دارو و اجتناب از مصرف مجدد آن توصیه می شود.

- در صورت بروز خونریزی ناشی از مصرف بیش از حد (over dosage) دارو ، تزریق آهسته داخل وریدی پروتامین سولفات با دوز معین توصیه می شود