کپسول مبورین 200


موارد مصرف


آنتی اسپاسمودیک.

سندروم روده تحریک پذیر
مكانیسم اثر


دارو دارای اثر آنتی اسپاسمودیک از طریق عملکرد مستقیم روی ماهیچه های صاف دستگاه گوارش می باشد.
فارماكوكینتیك


دارو پس از مصرف خوراکی سریعا جذب می شود. مبورین به میزان 75% به آلبومین متصل می شود.

 

عوارض جانبی


سرگیجه، سردرد، ی خوابی، بی اشتهایی، کاهش ریت قلبی.

 

دیگر محصولات این گروه