مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت

آقای دکتر حسن حسینی صدیقی

hosseini_h@alborzdarouco.com