•   
  •   
آمپول آتروپين
Dosage Form:prefilled syringe for injection(as sulfate:0.5 mg/ml )
گروه درماني:
Antimuscarinics

آنتي موسکارينيک ها
موارد مصرف


آترو پين در درمان اسپاس پيلور،اسپاسم مجراي گوارشي ،همراه با مرفين در درمان اختلالهاي اسپاسمي مجاري صفراوي، در قولنج کليه،در درمان قاعدگي درد ناک و شب ادراري،براي کاهش تنوس عضلات روده بهنگام عکسبرداري ، براي کاهش تر شحات بزاق و ترشحات دستگاه تنفسي پيش از بيهوشي ، براي جلو گيري از براديکا ري و ايست سينوسي و کمي فشار خون ناشي از سوکسينيل کولين ، به عنوان پارزهر در درمان مسمو ميت با مهار کننده هاي کولين استراز از جمله سموم ار گانو فسفره‘ همراه نئو ستيگمين يا پيريد ستيگمين در رفع آثار مسددهاي عصبي-عضلاني و در بيماري پارکينسون مصرف مي شود .
مكانيسم اثر
اين دارو اثر استيل كولين بر گيرنده هاي موسكاريني را مهار مي كند و بنابراين مي تواند روي عضلات صاف، گيرنده هاي پس عقده اي ميوكارد، گره سينوسي و دهليزي و دهليزي ـ بطني، غدد مترشحه برون ريز، حركت دستگاه گوارش و تنوس ميزناي و مثانه تاثير بگذارد. با همين مكانيسم به عنوان پادزهر به کار مي رود. اثر ضد سرگيجه حقيقي و پاركينسون آن نيز بدليل همين اثر در مغز مي باشد. در مجموع، مقادير كم آتروپين موجب مهار ترشحات بزاق و برونش و تعريق مي شود در حالي كه تجمع دارو موجب گشاد شدن مردمك ها و افزايش سرعت ضربانات قلب مي گردد.
هشدارها
-نوزادان و كودكان به عوارضي سمي آتروپين حساسترند. واكنش هاي پارادوكسال در اين بيماران در مقادير مصرف بالا ممكن است مشاهده شود

2- به دليل كاهش عرق، دماي بدن افزايش مي يابد

3- احتمال بروز هيجان و تحريك پذيري در سالخوردگان با مقادير درماني وجود دارد. همچنين احتمال نارسائي حافظه يي در اين بيماران وجود دارد.

4- در آريتمي قلبي، نارسايي احتقاني قلب، فقدان تنوس دستگاه گوارش، احتباس ادرار، بزرگ شدن پروستات، كوليت اولسراتيو، بارداري و شيردهي و گلوكوم با احتياط مصرف گردد.
فارماكوكينتيك
آتروپين براحتي از دستگاه گوارش جذب مي گردد و در کبد متابوليسم آنزيمي مي شود اين دارو در تمام بدن انتشار مي يابد و براحتي از سد خوني ـ مغزي عبور مي كند. طول مدت اثر آن بسيار كوتاه است و 50ـ30 درصد دارو از راه كليه ها دفع مي گردد. نيمه عمر حذف آتروپين از بدن 5/2 ساعت مي باشد.
موارد منع مصرف
اين دارو در گلوكوم با زاويه بسته نبايد مصرف شود.
عوارض جانبي
از عوارض شايع اين دارو مي توان از يبوست، خشكي دهان، بيني، گلو يا پوست و اشكال در بلع، گشاد شدن مردمك ها، دوبيني، براديكاري و سپس تاكيكاردي و كاهش تعريق نام برد
تداخل هاي دارويي
مصرف همزمان اين دارو با گلوكوكورتيكوئيدها و هالوپريدول مي تواند فشار داخل چشم را افزايش دهد. در صورت مصرف همزمان با داروهاي آنتي هيستامين و ساير داروهاي ضد موسكاريني، ديسوپيراميد، فنوتيازين ها و داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي اثرات آنتي موسكاريني تشديد مي شود. در صورت مصرف همزمان با داروهاي ضد مياستني سبب كاهش هر چه بيشتر تحرك روده مي شود.
نكات قابل توصيه
-پس از مصرف دارو از رفتن در محيط هاي گرم و از پرداختن به فعاليت بدني شديد خودداري گردد.

2- احتمال ايجاد اختلال ديد يا حساسيت به نور وجود دارد.

3-احتمال بروز خشكي دهان، بيني يا گلو وجود دارد.

4-تزريق وريدي آتروپين بايد به آهستگي صورت گيرد.
مقدار مصرف
بزر گسالان: به عنوان ضد مو سکاريني ،مقدار6/0- 4/0ميلي گرم هر 6-4 ساعت به صورت عضلاني ،وريدي يازير جلدي تزريق مي گردد .به عنوان ضد اريتمي 1-4/0 ميلي گرم هر 2-1 ساعت ‘حداکثر تا 2 ميلي گرم ، تزريق مي شود.

براي جلو گيري از تر شح بيش از حد بزاق مقدار6/0-2/0ميلي گرم هر 1-5/0 ساعت قبل از اعمال جراحي ‘ 2/1-6/0 ميلي گرم به طور همزمان با تزريق 2-5/0 ميلي گرم نئوستيگمين به صورت وريدي و در مسمو ميت کورار براي مهار کننده هاي کولين استراز مقدار 4-2 ميلي گرم تزريق وريدي مي گردد. سپس مقدار2 ميلي گرم هر 30-20 دقيقه تا زمان بر طر ف شدن علايم موسکاريني ويا بروز علايم مسموميت با اترو پين تزريق مي گردد.

کودکان: مقدارmg/kg0/01 (حداکثر 4/0 ميلي گرم ) هر 6-4 ساعت به عنوان ضد اريتمي مقدار 0/03-0/01 mg/kgتزريق وريدي مي شود. براي جلو گيري از تر شح بيش از حد بزاق و تر شحات مجاري تنفسي پيش از بيهوشي درکودکان با وزن تا 3 کيلو گرم بين 6/0- 1/0ميلي گرم استفاده مي شود. به عنوان پاد زهر مهار کننده هاي کو لين استراز مقدار اوليه 1 ميلي گرم تزريق وريدي يا عضلاني مي شود و سپس مقادير 1-5/0 ميلي گرم هر 30-20 تزريق مي شود.
آخرين اطلاعات بورس