•   
  •   
سوسپانسيون لاکسي ژل
Dosage form: oral suspension8%
گروه درماني:
موارد مصرف
۱-اين دارورامي توان به عنوان ضداسيدمصرف نمود.
۲-هيدروکسيدمنيزيم (وسولفات منيزيم )دردرمان کوتاه مدت يبوست مصرف مي شود.
مكانيسم اثر
اثرضداسيداين داروهمانندبقيه آنتي اسيد اين داروهمانندبقيه آنتي اسيدهاناشي ازخنثي سازي اسيدمعده توسط دارواست ولي نمي توانداثرمستقيم روي توليداسيدمعده داشته باشد.به عنوان مسهل ياجذب آب به داخل روده ناشي ازفشاراسموتيک ،حرکات دودي روده ودفع مدفوع راتسهيل مي کند.
هشدارها
۱-ظرفيت خنثي سازي اسيد اين فرآورده کم مي باشد.
۲-مصرف مکرروزيادبه عنوان ضداسيدباعث بروزاثرات مسهلي اين دارومي گردد.
۳-به دليل اثراسموتيک اين دارووجذب آب ازخون ،بايدهمراه بايک ليوان آب مصرف گردد.
۴-درکودکان بااحتياط مصرف گردد.زيرااحتمال افزايش منيزيم خون وجوددارد.
فارماكوكينتيك
هيدروکسيد منيزيم يک ضداسيدسريع الاثرمي باشد.۱۰درصدمنيزيم مصرف شده درداروجذب مي گردد.اثراين فرآورده به عنوان ملين ۳-۵/۰ساعت بعدازمصرف شروع مي شود.
موارد منع مصرف
درعيب شديدکارکليه ،ترکيبات حاوي منيزيم نبايدمصرف شود.
عوارض جانبي
بامصرف طولاني اين فرآورده احتمال بروزاختلال الکتروليتي باعلايم سرگيجه ،منگي،ضربان نامنظم قلب ،تغييرات خلقي ورواني ،خستگي وضعف وجودارد.اين اثرات درصورت وجودنارسائي کليه ،به دليل تجمع منيزيم دربدن ،تشديدمي گردد.اسهال ،تهوع واستفراغ ازديگرعوارض آن است .
تداخل هاي دارويي
مصرف همزمان ضداسيدهاباسايرداروهامي توانددرجذب آنهامداخله کندوبنابراين بايدازلحاظ مدت زمان مصرف مورددقت بيشتري قرارگيرد.ازجمله اين داروهامي توان ازکينيدين ،داروهاي ضدانعقادخوراکي ،ترکيبات ضدديسکينزي، داروهاي ضدموسکاريني ،سايمتيدين ،گليکوزيدهاي ديژيتال ،ايزونيازيد،کتوکونازول ،لوودوپا ،فنوتيازين ها،فسفات ها،ساليسيلات ها،پلي استيرن سولفونات ،ويتامين D،تتراسيکلين هاوتيوگزانتين هانام برد.
نكات قابل توصيه
۱-مصرف اين دارودرکودکان به عنوان ضداسيددرهرنوبت بايدحداقل بانصف ليوان آب ياسايرمايعات همراه باشد.
۲-قبل ازاستفاده ازسوسپانسيون بايستي شيشه داروبه خوبي تکان داده شود.
مقدار مصرف
بزرگسالان :به عنوان ضداسيد۱۵-۵ميلي ليترچهارباردرروزبايک ليوان آب وبه عنوان مسهل ۶۰-۳۰ميلي ليتربه صورت مقدارواحدهمراه بايک ليوان آب ياسايرمايعات مصرف مي گردد.

کودکان :درکودکان تا۱۲سال به عنوان ضداسيد۵-۵/۲ميلي ليترحداکثر۴باردرروزوبه عنوان مسهل درکودکان تايک سال ۵ميلي ليترودرکودکان ۱۲-۱سال ،مقدار۳۰-۵/۷ميلي ليتربه صورت مقدارواحدمصرف مي گردد
آخرين اطلاعات بورس