•   
  •   
قرص مترونيدازول
F.C Tablet:۲۵۰mg
گروه درماني:
Antibiotic

آنتي بيوتيک
موارد مصرف
مترونيدازول در درمان عفونت هاي بي هوازي ( از جمله عفونت هاي دندان ) ريشه کني هليکوباکترپيلوري و عفونت هاي تک ياخته اي مصرف مي شود. اين دارو در درمان واژينوز باکتريايي ناشي از هموفيلوس يا گاردنلا يا کورينه باکتريوم، واژينيت غير اختصاصي و واژينوز بي هوازي مصرف مي شود.
مكانيسم اثر
مترونيدازول ،پس ازجذب توسط ميکروارگانيسم ها احياوبه يک ترکيب سمي تبديل مي شود.که باپيونديافتن به DNAموجب توقف ساخت آن ومرگ سلول مي شود.
هشدارها
در صورت وجود عيب کار کبد و آناسفالوپاتي کبدي، مصرف اين دارو بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.
فارماكوكينتيك
اين دارو از راه خوراکي به خوبي جذب مي شود و در اغلب مايعات و ترشحات بدن منتشر مي شود. غلظت سرمي دارو 2-1 ساعت پس از مصرف خوراکي به اوج خود مي رسد. نيمه عمر مترونيدازول در بزرگسالان 12-6 ساعت است که در صورت عيب کار کبد به 29-10 ساعت افزايش مي يابد. دفع اين دارو عمدتاً کليوي است و تا 15 در صد از دارو ممکن است از راه مدفوع دفع شود. 20% از دارو بعد از مصرف واژينال به صورت سيستميک جذب مي شود.
موارد منع مصرف
عوارض جانبي
تهوع ،استفراغ ،طعم بددهان ،زبري زبان ،اختلالات گوارشي ،بثورات جلدي ،کهيروآنژيوادم ،بندرت خواب آلودگي ،سردرد،سرگيجه ،آتاکسي ،تيره شدن ادرار،خارش ،درد هنگام آميزش ،ترشحات غليظ سفيدرنگ ازعوارض جانبي داروهستند.
تداخل هاي دارويي
اثر وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممکن است افزايش يابد. مترونيدازول متابوليسم فني توئين را مهار مي کنند و غلظت پلاسمايي اين دارو را افزايش مي دهند. فنوباربيتال، متابوليسم مترونيدازول را افزايش وغلظت پلاسمايي آن را کاهش مي دهد. مترونيدازول متابوليسم فلوئورواوراسيل را مهار مي کند و احتمال مسموميت با لتيم با مصرف همزمان مترونيدازول گزارش شده است . واکنش شبه دي سولفيرام با مصرف همزمان مترونيدازول و فراورده هاي حاوي الکل ممکن است بروز کند.
نكات قابل توصيه
۱-پيگيري وضعيت باليني وآزمايشگاهي بيماردرصورتي که طول دوره درمان از۱۰روزتجاوزکند،توصيه مي شود.

۲-درصورت بروزتحريک گوارشي ،مترنيدازول رامي توان باغذامصرف کرد.

۳-مترونيدازول تزريقي فقط بايدبه صورت انفوزيون آهسته وريدي مصرف مي شود.که دراين صورت انفوزيون محلولها ياسرم هاي دبگربايدقطع شود.

۴-شستن دستهاقبل وبعدازاستعمال واژينال داروتوصيه مي شود.همچنين رعايت اصول بهداشتي براي جلوگيري ازبروزمجددعفونت ضروري است .

۵-درصورت بروزحساسيت ياتحريک ،مصرف داروبايدقطع شود.

۶-درصورت مصرف شکل واژينال اين دارودردرمان تريکوموناز،استفاده ازکاندوم به منظورپيشگيري ازبروزمجددعفونت ضروري است .ممکن است به طورهمزمان مردان نيزبه مصرف اين دارونيازداشته باشند.

۷-درصورت بروزسرگيجه يامنگي بامصرف اين داروبايداحتياط نمود.

۸-درطول مصرف شکل واژينال اين دارو،به منظورپيشگيري ازعفونت متقاطع ،عفونت مجدديارقيق شدن دوزدارو،بايدازمقاربت جنسي خودداري نمود.
مقدار مصرف
خوراکي :

بزرگسالان :به عنوان ضدباکتري سيستميک درعفونتهاي بيهوازي مقدار۷/۵mg/kg حداکثرتايک گرم هر۶ساعت به مدت ۷روزيابيشترمصرف مي شود.درالتهاب روده ،۵۰۰ميلي گرم چهارباردرروز،درکوليت ناشي ازآنتي بيوتيک ۵۰۰ميلي گرم ۴-۳باردرروز،درگاستريت وزخم دوازدهه ناشي ازهيکوباکترپيلوري به عنوان درمان کمکي ۵۰۰ميلي گرم ۳باردرروزبه همراه سايرآنتي بيوتيکهاي خوراکي ودرمان واژينوزباکتريايي ،۵۰۰ميلي گرم ۲باردرروزبراي ۷روزمصرف مي شود.به عنوان ضدتک ياخته درآميبياز۷۵۰-۵۰۰ميلي گرم ۳باردرروزبراي ۱۰-۷روز،دربالانتيديوز۷۵۰ميلي گرم ۳باردرروزبراي ۵يا۶روز،درژياردياز۲گرم يکباردرروزبراي ۳روزيا۲۵۰ميلي گرم ۳باردرروزبه مدت ۷-۵روزودردرمان تريکوموناز۲گرم به صورت مقدارواحد،يک گرم ۲باردرروزبه مدت يک روزيا۲۵۰ميلي گرم ۳باردرروزبه مدت ۷روزمصرف مي شود.

کودکان :به عنوان ضدباکتري درعفونتهاي بيهوازي ۷/۵mg/kg هر۶ساعت يا ۱۰mg/kgهر۸ساعت مصرف مي شود.به عنوان ضدتک ياخته دردرمان آميبياز ۱۱/۶-۱۶/۷mg/kg،سه باردرروزبه مدت ۱۰روز،دربالانتيديوز۱۱/۶-۱۶/۷mg/kg سه باردرروزبه مدت ۵روز،درژياردياز۵mg/kg سه باردرروزبه مدت ۷-۵ روزودردرمان تريکوموناز۵mg/kg سه باردرروزبه مدت ۷روزمصرف مي شود.تزريقي :

بزرگسالان :به عنوان ضدباکتري سيستميک درعفونتهاي بي هوازي ابتدا۱۵mg/kg وسپس ۷/۵mg/kg تاحداکثريک گرم ،هر۶ساعت به مدت ۷روزيابيشترانفوزيون وريدي مي شود.براي پيشگيري ازعفونت دراعمال جراحي ،۱۵mg/kg يک ساعت قبل ازشروع جراحي و۷۶/۵mg/kg و۱۲ساعت پس ازمقداراوليه ،انفوزيون وريدي مي شود،به عنوان ضدتک ياخته دردرمان آميبياز۷۵۰-۵۰۰ ميلي گرم هر۸ساعت به مدت ۱۰-۵ روزانفوزيون وريدي مي شود.

کودکان :به عنوان ضدباکتري سيستميک درعفونتهاي بي هوازي ،درنوزادان نورس ،۱۵mg/kgبه عنوان مقداراوليه وسپس ۷/۵mg/kg هر۱۲ساعت ،۴۸ساعت پس ازمقداراوليه ،انفوزيون وريدي مي شود.درنوزادان کامل ،۱/۵mg/kg به عنوان مقدارشروع وسپس ۷/۵mg/kg هر۱۲ساعت ،۲۴ساعت پس ازمقدارمصرف اوليه انفوزيون وريدي مي شود.درنوزادان باسن ۷روزوبزرگتر،مقدار۱۵mg/kg به عنوان مقدارشروع وسپس ۷/۵mg/kg هر۶ساعت ازراه انفوزيون وريدي مصرف مي شود.واژينال :

درواژينوزباکتريايي ياتريکوموناز،۵۰۰mg هرشب به مدت ۱۰يا۱۲روزمتوالي ازراه واژينال مصرف مي شود.
آخرين اطلاعات بورس